پیتر بلیک

پیتر بلیک

پیتر بلیک (1920 - 2006) پیشگام جنبش پاپ آرت در انگلستان در دهه های 1950 و 60 بود. علاقه و تصاحب فرهنگ عامه، همانطور که در پرتره های ستاره های سینما و پاپ و بازآفرینی بسته بندی های تجاری دیده می شود، پیش از وارهول بود.

کتاب های پیتر بلیک