ری داد

ری داد

ری داد مرجع اصلی اعتقاد است، که به افراد و مشاغل کمک می کند تا باورهای جدید را ایجاد کنند تا بر تغییرات پایدار و مثبت تأثیر بگذارد. داد، یک نوازنده و مهندس حرفه ای سابق، با سالها مدیریت در شرکت ها، سمینارها را هدایت می کند و از خرد Toltec برای زندگی و تجارت استفاده می کند.

کتاب های ری داد

قدرت باور