محمدرضا قسیمی

محمدرضا قسیمی

محمدرضا قسيمي متولد سال 1326 ، مدیر اقتصادی بانک مرکزی در دوران جنگ ایران و عراق بوده است.

کتاب های محمدرضا قسیمی

شاهد جنگ و اقتصاد