آلن کیسبی یر

آلن کیسبی یر

آلن کیسبی یر (Allan Casebier) استاد برجسته دانشگاه میامی می باشد.

کتاب های آلن کیسبی یر

درک فیلم