شهرام نائینی

شهرام نائینی

شهرام نائینی متولد سال 1352 در مشهد ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های شهرام نائینی

اسب هایی که در صحرا می دوند