هادی قربانی

هادی قربانی

هادی قربانی متولد ۲۴ آبان ۱۳۵۸ ، بازیکن و نویسنده ی شطرنج می باشد.

کتاب های هادی قربانی

کلاس شطرنج