جان بارو

جان بارو

جان بارو، زاده 1935 و درگذشته 2009، تاریخ نگار انگلیسی برجسته بود. آثار پیشگامانه ی بارو، آغازگر روشی هدفمندتر برای پرداختن به تاریخِ علوم اجتماعی به حساب می آید؛ روشی که برخلاف گذشته، تنها مزیت تاریخ را توانایی آن در تحلیل عصر کنونی در نظر نمی گرفت. 

کتاب های جان بارو

تاریخ تاریخ ها