مسعود امید

مسعود امید

مسعود امید متولد سال 1345، دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز می باشد.

کتاب های مسعود امید