مسعود امید

مسعود امید

مسعود امید متولد سال 1345، دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز می باشد.

کتاب های مسعود امید

فلسفه بحران کرونا


فرهنگ اصطلاحات فلسفی کانت


فلسفه اخلاق در ایران معاصر