پیتر فیشر

پیتر فیشر

پیتر فیشر یک مدرس روانشناسی بالینی در دانشگاه لیورپول و یک روانشناس بالینی با اعتماد روان و مراقبت های اجتماعی منچستر است.

کتاب های پیتر فیشر

فراشناخت درمانی