عبدالله امیدی

عبدالله امیدی

 عبدالله اميدي متولد سال 1338، استاد و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد. 

کتاب های عبدالله امیدی