برنارد ویلکی

برنارد ویلکی

برنارد ویلکی (27 مارس 1920 - مه 2002) طراح جلوه های بصری می باشد. 

کتاب های برنارد ویلکی

جلوه های ویژه در تلویزیون