محمدصادق معتمدی

محمدصادق معتمدی

محمدصادق معتمدی متولد سال 1363، پژوهشگر فلسفه می باشد.

کتاب های محمدصادق معتمدی

زایش جنون در اندیشه فوکو