فرهاد دشتکی نیا

فرهاد دشتکی نیا

فرهاد دشتکی نیا متولد سال 1362، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد.

کتاب های فرهاد دشتکی نیا

ملانصرالدین و ایران