فروغ جعفری

فروغ جعفری

فروغ جعفری دارای مدرک کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،1375)، مدرک کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده)دانشگاه عالمه طباطبایی،1384) و
مدرک دکتری: مشاوره )دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،1389) می باشد.

کتاب های فروغ جعفری

درمان توانمند محور