آلاسدایر ج مکدونالد

آلاسدایر ج مکدونالد

دکتر آلاسدایر ج مکدونالد (Alasdair MacDonald) از سال 1980 مشاور روانپزشکی در NHS بوده و در حال حاضر با بیمارستان شهرستان دورست قرارداد بسته است. وی هماهنگ کننده تحقیقات و رئیس سابق و دبیر انجمن کوتاه درمانی اروپا است و در حال حاضر مشاور مدیریت و سرپرستی در عمل خصوصی در دورست است.

کتاب های آلاسدایر ج مکدونالد

درمان راه حل-محور