گلن گامست

گلن گامست

گلن گامست استاد و رئیس گروه روانشناسی در دانشگاه لا ورن است، جایی که او توالی آمار پیشرفته دکترا را تدریس می کند. وی دکترای خود را از دانشگاه آرکانزاس در رشته روانشناسی تجربی دریافت کرد. علایق تحقیقاتی وی شامل تأثیر متغیرهای چندفرهنگی مانند تطابق قومی مشتری-درمانگر، وضعیت فرهنگ پذیری مشتری و هویت قومی و صلاحیت فرهنگی درمانگر بر نتایج بالینی است. علایق پژوهشی اضافی بر حافظه مکالمه و پردازش گفتمان متمرکز هستند.

کتاب های گلن گامست