فیونا کارنی

فیونا کارنی

فیونا کارنی (Fiona Carnie) یک متخصص آموزش، والدین و نویسنده انگلیسی است. وی سالها در تشویق و حمایت از ابتکارات جدید در بخشهای جایگزین و ایالتی نقش داشته است و به طور گسترده در مورد نیاز به رویکردهای جدید آموزشی نوشت.

کتاب های فیونا کارنی