سوزان لین

سوزان لین

سوزان لین نویسنده، روانشناس و مشروطه خواه آمریکایی است. وی بنیانگذار کمپین برای کودکی بدون تجارت و نویسنده کتاب کودکان مصرفگرا است. وی یک همکار تحقیقاتی در بیمارستان کودکان بوستون و مدرس دانشکده پزشکی هاروارد می باشد. لین از دانشگاه هاروارد در رشته روانشناسی آموزش و مشاوره فارغ التحصیل شد. 

کتاب های سوزان لین

بچه های مصرف گرا