نادر امیری

نادر امیری

نادر اميري متولد سال 1344، دارای دکترای جامعه شناسی و منتقد ادبی می باشد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه است.

کتاب های نادر امیری