فان دی آن

فان دی آن

فن دی آن کیوریتور موزه ملی هنر چین، معاون مدیر انجمن هنرمندان چین، استاد و منتقد هنری است. وی معاون سابق رئیس آکادمی مرکزی هنرهای زیبا در چین بود. محور تحقیقات وی هنرهای زیبا و نقد هنری قرن بیستم چین است. وی نویسنده کتاب هنرهای سنتی نقاشی چینی در فرهنگ معاصر است. همچنین سردبیر هنر چینی است از جمله: آموزش هنر در کالج های جهان، و هنر معاصر و فرهنگ چین.

کتاب های فان دی آن

هنر چین از 1980