استفان واترز

استفان واترز

استفان واترز (Stephen O. Watters) در حال حاضر تحلیلگر تحقیقات اینترنتی بخش قانونگذاری و امور فرهنگی در خانواده است. وی چندین مقاله در مورد مشکلات اینترنت برای تمرکز بر خانواده نوشته است.

کتاب های استفان واترز