نعمت حسنی

نعمت حسنی

نعمت حسنی متولد سال 1338، استاديار دانشکده مهندسي عمران، آب و محيط زيست، گروه آموزشی سازه و زلزله می باشد. وی دارای دکترای مهندسی عمران از ژاپن می باشد.

کتاب های نعمت حسنی