فیاض زاهد

فیاض زاهد

فیاض زاهد (متولد سال 1341) دكتری تاریخ در گرایش ایران اسلامی دارد. زاده رشت است، استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد. هم تاریخ درس می دهد هم جامعه شناسی سیاسی.
وی از نمایندگان نخستین شورای شهر رشت بوده است. ریاست شورای نویسندگان روزنامه «اعتماد» و عضویت شورای سردبیری این روزنامه و همچنین «همبستگی» و «اعتماد ملی» جزو سوابق روزنامه نگاری زاهد محسوب می شود.

کتاب های فیاض زاهد

جامعه و بازار در عصر ناصری