آندره د گیلوم

آندره د گیلوم

آندره د گیلوم در کالج نظامی و سلطنتی سندهرست در انگلیس تحصیل کرد. او با نوشتن کتاب «چگونه بر جهان حکومت کنیم»، نام خود را در دنیای کتاب های سیاسی مطرح کرد.

کتاب های آندره د گیلوم