فردریش ماینکه

فردریش ماینکه

مایْنِکه، فریدریش (۱۸۶۲ـ۱۹۵۴)(Meinecke, Friedrich)
مورخ آلمانی. در آثارش کوشید تاریخ فکری و سیاسی را تلفیق کند و ترکیبی از ارزش های فرهنگی و سیاسی بیافریند. در جهان میهنی و دولت ملی(۱۹۰۸) چگونگی جایگزینی ملی گرایی رمانتیک ها را با آرمان های روشنگری بیان می کند. ماینکه چهارده سال در بایگانی های دولتی پروسکار کرد و سپس به تاریخ نگاری حرفه ای روآورد. ازجملۀ آثار اوست: ماکیاولیسم(۱۹۲۴)، که به دیدگاه های گوناگون دربارۀ کشورداری و تحوّل این نظرها از قرن ۱۵ تا زمان فردریک کبیرمی پردازد؛ تاریخ گرایی(۱۹۳۶)، که دربارۀ آغاز تاریخ گرایی و تحوّل آن از زمان جامباتیستا ویکو، فیلسوف ایتالیایی، به بعد است؛ و فاجعۀ آلمان(۱۹۴۶)، که حاوی انتقادات و مخالفت او با حکومت نازی است

کتاب های فردریش ماینکه

تاریخ بنیادی