سرژ لوکلر

سرژ لوکلر

سرژ لوکلر(1924 - 1994) روانپزشک و روانکاو فرانسوی بود. ابتدا توسط ژاک لاکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، "اولین" لاکانی "فرانسوی شد. متعاقباً وی به "یكی از معتبرترین و برجسته ترین تحلیلگران فرانسوی" تبدیل شد.

کتاب های سرژ لوکلر

کودکی کشته می شود