اینیر فیوشت

اینیر فیوشت

اینیر فیوشت (Inger Furseth) (متولد: 1954) استاد جامعه شناسی و جغرافیای انسانی، دانشگاه اسلو، نروژ ، و استاد کمکی در مرکز تحقیقات کلیسای KIFO ، نروژ است.

کتاب های اینیر فیوشت

جامعه شناسی دین