مسعود گرامی پور

مسعود گرامی پور

 مسعود گرامی پور متولد سال 1359؛ متخصص سنجش و اندازه گیری، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات برنامه درسی و تحقیقات آموزشی، استادیار گروه آموزشی برنامه ریزی درسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی می باشد.

کتاب های مسعود گرامی پور