لیزا فلدمن بارت

لیزا فلدمن بارت

لیزا فلدمن بارت (متولد 1963) یک استاد برجسته روانشناسی دانشگاه در دانشگاه شمال شرقی بوستون است، جایی که او بر روی علوم عاطفی تمرکز دارد. وی مدیر آزمایشگاه علوم تأثیرگذار بین رشته ای است. او به همراه جیمز راسل سردبیر موسس مجله Emotion Review است.

کتاب های لیزا فلدمن بارت

7/5 درس درباره ی مغز


هیجانات چگونه ساخته می شوند؟