مهدی نورعلیشاهی

مهدی نورعلیشاهی

مهدی نورعلیشاهی متولد سال 1359؛ نویسنده و خبرنگار حوزه رسانه تجسمی و میراث فرهنگی روزنامه می باشد.

کتاب های مهدی نورعلیشاهی

نبات و لواشک