جانت مک کیب

جانت مک کیب

جانت مک‌کیب، استاد مطالعات سینما و تلویزیون اگلیسی است.

کتاب های جانت مک کیب

مطالعات فمینیستی فیلم