جاناتان لیونز

جاناتان لیونز

جاناتان لیونز بیست سال به عنوان خبرنگار و سردبیر خارجی در رویترز ، و بیشتر درباره ی جهان اسلام کار کرده است. او دکترای در جامعه شناسی خود را از دانشگاه موناش گرفته و در پورتلند ، اورگان زندگی می کند.

کتاب های جاناتان لیونز

بیت الحکمه