داوود حسینی

داوود حسینی

داوود حسینی متولد سال 1343، دارای  كارشناسي ارشد روانشناسي باليني(موسسه آموزشي-پژوهشي امام خميني) می باشد. وی عضو گروه اخلاق و تربیت مدرسه عالی فقه و معارف و مدیر گروه اخلاق و اسرار مرکز تحقیقات حج سابق‌(پژوهشکده حج و زیارت) بوده است.

کتاب های داوود حسینی

روابط سالم در خانواده