عذرا انصاری

عذرا انصاری

سرکار خانم انصاری، مسؤول محترم واحد خواهران دفتر تبلیغات اسلامی قم می باشند. ایشان که سالهاست به تدریس و تبلیغ اشتغال دارند.

کتاب های عذرا انصاری