حسن کریمیان

حسن کریمیان

حسن کریمیان متولد سال 1342، معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشکده باستان شناسی می باشد.

کتاب های حسن کریمیان

شهر ساوه در دوران اسلامی