مارلین بلسینگ

مارلین بلسینگ

 مارلین بلسینگ (Marlene Blessing) سردبیر سابق مجله SPA و سردبیر سابق ویژگی های ارشد هفته نامه سیاتل است. او همچنین مدیر تحریریه مجلات Beadwork ، Step by Step Beads و Stringing بود. او در لونگ مونت، کلرادو زندگی می کند.

کتاب های مارلین بلسینگ

مروارید