شان اید

شان اید

شان اید (Siân Ede)، مدیر هنری بنیاد Gulbenkian ، پیشگام پروژه هایی است که هنرمندان و دانشمندان را به هم نزدیک می کند. وی به عنوان مفسر پروژه های علمی-هنری، هنر و علوم را نوشت و Strange and Charmed را در زمینه علوم و هنرهای تجسمی معاصر ویرایش و همکاری کرد.

کتاب های شان اید

هنر و علم