مرضیه پیراوی ونک

مرضیه پیراوی ونک

دکتر مرضیه پیراوی ونک (1352) دانشیار دانشگاه هنر اصفهان است. ایشان یکی از صاحبنظران ایرانی در زمینه تحقیق پدیدارشناختی درباره هنر است. مقاله ایشان با عنوان "پدیدارشناسی به عنوان راه تحقیق" در یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی کشور یعنی "پژوهش های فلسفی" منتشر شده است.

کتاب های مرضیه پیراوی ونک

پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی