خسرو کی منش

خسرو کی منش

خسرو کی منش متولد سال 1338، دارای دکترای علوم تربیتی و مدرس دانشگاه می باشد.

کتاب های خسرو کی منش

شوخی های جحا