ویلیام کورنهاوزر

ویلیام کورنهاوزر

ویلیام  کورنهاوزر (متولد سال 1925) که یک جامعه شناس سیاسی و متخصص جنبش های اجتماعی بود، به دلیل پیشگویی در کتاب 1959، "سیاست جامعه توده ای"، به دلیل شفافیت و اشتیاق تدریس و تأثیرش بر فعالان دانشجویی دهه های 1960 و 1970، شهرت داشت.

کتاب های ویلیام کورنهاوزر

سیاست در جامعه توده ای