مریم حق روستا

مریم حق روستا

مریم حق روستا متولد سال 1348، دارای کارشناسی ارشد، هاوانا، ادبیات آمریکای لاتین، کارشناسی ارشد و هاوانا ، ادبیات آمریکای لاتین می باشد. وی رییس مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای اسپانیایی زبان ۱۳۹۷←۱۴۰۰، رییس مرکز توسعه آموزش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۹۵←۱۴۰۰، ریاست دانشکده زبان ها وادبیات خارجی دانشگاه تهران ۱۳۹۲←۱۳۹۵
عضو انجمن علمی مطالعات جهان ۱۳۹۲←۱۳۹۷ بوده است.

کتاب های مریم حق روستا