عبدالمجید مبلغی

عبدالمجید مبلغی

عبدالمجید مبلغی متولد سال 1358، دارای دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)؛ دانشگاه تهران، عضو هيات علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد.

کتاب های عبدالمجید مبلغی