بهروز دری

بهروز دری

دکتر بهروز دری متولد سال 1335، عضو هیات امناء و عضو هیات موسس، عضو هیئت علمی، مرتبه علمی استاد، دانشگاه شهید بهشتی و دارای دکترا در رشته مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت تولید) می باشد.

کتاب های بهروز دری