جان آر نوفسینگر

جان آر نوفسینگر

دکتر نوفسینگر یکی از متخصصان برجسته در امور مالی رفتاری در جهان است. وی چهارده كتاب تجارت مالی ، كتب درسی و كتب علمی را كه به یازده زبان دنیا ترجمه شده اند تألیف و همکاری كرده است. وی همچنین یک دانشمند پرکار است که بیش از 70 مقاله در مجلات معتبر علمی و مجلات پزشکی منتشر کرده است. دکتر نوفسینگر همچنین سخنران مکرری در موضوعات رفتاری و مالی است.

کتاب های جان آر نوفسینگر