صادق عاشورپور

صادق عاشورپور

صادق عاشورپور، متولد ۱۳۳۲ همدان.
از شانزده سالگی پا به دنیای تئاتر گذاشت و هنوز و هنوز مینویسد.
مجموعه هفت جلدی نمایش‌های ایرانی و مجموعه چهار جلدی بازیهای محلی و بسیار نمایشنامه، کمی است از کارنامه نمایشی او.

کتاب های صادق عاشورپور

کین سهراب، خون سیاوش


اجرای ویژه


نمایش های ایرانی 9


نمایش های ایرانی 8


نمایش های ایرانی 10


کمین مجاهد


فرمان خاتون


شاکی


کاری باید کرد


نمایش های ایرانی 7


نمایش های ایرانی 5


نمایش های ایرانی 6


صداع قبله عالم