ماری کاندو

ماری کاندو

ماری کاندو، زاده ی سال 1985، مشاور و نویسنده ای ژاپنی است. او پنج سال به عنوان خدمتکار در معبد شینتو فعالیت کرد و در نوزده سالگی، کسب و کار خود در زمینه ی مشاوره ی نظم و ساختاردهی را راه انداخت. کاندو چهار کتاب درباره ی نظم نوشته که این آثار در مجموع به فروشی چندمیلیون نسخه ای دست یافته اند و به زبان های مختلفی همچون چینی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی ترجمه شده اند. او در سال 2015 در فهرست صد فرد تأثیرگذار جهان به انتخاب تایمز قرار گرفت.

کتاب های ماری کاندو

جادوی نظم