تام استندیج

تام استندیج

تام استنیج روزنامه نگار ، نویسنده و مدیر تحریریه انگلیسی است که در حال حاضر به عنوان معاون سردبیر روزنامه اکونومیست تحت سردبیر زانی مینتون بدو خدمت می کند. 

کتاب های تام استندیج

کنجکاوی موشکافانه