شهرزاد افتخاری

شهرزاد افتخاری

شهرزاد افتخاری نویسنده ایرانی متولد سال 1363 است. ایشان در آثاری همچون «آن سوی رودخانه»، «طهران تهران»، «دیگری»، «شرط اول»، «سایه وحشت»، «برخورد خیلی نزدیک»، «قند تلخ»، «ریسمان باز» به عنوان «دستیار تدوین» حضور داشته است.

کتاب های شهرزاد افتخاری