مهدی میر محمدی

مهدی میر محمدی

مهدی میر محمدی نویسنده ایرانی و متولد سال 1357 می باشد. ایشان در حوزه علوم تربیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کتابها و مقالات بسیاری نگارش کرده است.

کتاب های مهدی میر محمدی

برادر