منوچهر صادق خانجانی

منوچهر صادق خانجانی

منوچهر صادق خانجانی مترجم ایرانی است که در زمینه های نقاشی، ادبیات و روانشناسی کودکان فعالیت دارد.

کتاب های منوچهر صادق خانجانی

اپاسوم غمگین است!


هشت موش کور باهوش